Klachten

PATIËNTENRECHTEN

Patiëntenrechten zijn de afgelopen jaren in verschillende wetten vastgelegd. De bekendste wetten zijn de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ). Hieronder vindt u de belangrijkste rechten die u als patiënt heeft:

Recht op informatie
Het recht op informatie houdt in dat de zorgverlener (tandarts) u duidelijk, en desgevraagd schriftelijk, dient te informeren over aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatieve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico”s. Hij moet deze informatie op een voor u begrijpelijke manier geven.

Het toestemmingsvereiste 
Op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener (tandarts) beslist u of u toestemming wilt geven voor onderzoek of behandeling. Zonder uw toestemming mag een zorgverlener niet tot behandeling overgaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie. De behandelaar mag soms wel uitgaan van stilzwijgende toestemming.

Het recht op geheimhouding
De zorgverlener (tandarts) is verplicht te zwijgen over alles wat u hem vertelt. De resultaten van onderzoeken en keuringen mag hij in principe alleen met uw toestemming aan derden meedelen.

Het recht op privacy
U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Een zorgverlener (tandarts) mag dan ook niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is. Het recht op privacy houdt ook in dat zonder uw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn.

Het recht op inzage van uw dossier
De zorgverlener (tandarts) is verplicht een dossier van u als patiënt bij te houden. U heeft het recht om dit dossier in te zien en u kunt, tegen een redelijke vergoeding, een kopie van uw dossier ontvangen. U kunt gegevens in uw dossier laten aanvullen. U kunt (delen van) uw dossier ook laten vernietigen, tenzij het bewaren ervan heel belangrijk is voor derden.

Het klachtrecht
Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent, heeft u verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Allereerst dient u natuurlijk uw klacht te bespreken met de betrokken zorgverlener (tandarts). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie waar de zorgverlener (tandarts) bij is aangesloten of bij een rechterlijke instantie (Medisch Tuchtcollege, de burgerrechter of strafrechter).

Patiëntenplichten
Naast de rechten die u als patiënt heeft, heeft u ook een aantal plichten. U dient de zorgverlener (tandarts) duidelijk en volledig te informeren zodat hij een verantwoorde behandeling kan geven.
Tevens dient u zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener (tandarts) u geeft. En, voor zover van toepassing, dient u er voor te zorgen dat de zorgverlener (tandarts) tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.

KLACHT OVER UW TANDARTS?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Gesprek
Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

Second opinion

De ANT kan u verwijzen naar een tandarts in uw regio die voldoet aan de door de ANT opgestelde kwaliteitscriteria voor het maken van een second opinion. De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen en is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u zich tot de ANT wenden.
Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. De ANT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt.
Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de ANT u geen informatie geven of uw tandarts bij de ANT is aangesloten. Uw tandarts kan u hierover informeren.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:
– tandheelkundige behandeling
– communicatie en bejegening
– nota’s
– combinaties van bovenstaande
Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

KLACHTENCOMMISSIE TANDHEELKUNDE VAN DE ANT

Doelstelling
De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT heeft tot doel om recht te doen aan de individuele patiënt die een klacht heeft over een aangesloten tandarts en te komen tot herstel van de vertrouwensrelatie met de tandarts. Waar mogelijk zal de Klachtencommissie door bemiddeling tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen. Indien een klacht tot een formele procedure leidt, dan zal de klachtencommissie tot een evenwichtig en gedragen oordeel trachten te komen. Dit oordeel wordt vastgelegd in een uitspraak en waar nodig worden voorzien van een advies aan de tandarts.

Samenstelling klachtencommissie
De Klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijke, juridisch geschoolde voorzitter en zeven tandarts-leden. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretaresse (het bureau).
Het kan voorkomen dat één van de commissieleden direct of indirect betrokken is bij de klacht. In dat geval zal dit commissielid zich terugtrekken uit de Klachtencommissie en zal de Klachtencommissie zonodig een plaatsvervanger aanwijzen.

Taken en bevoegdheden klachtencommissie
Primaire taak van de Klachtencommissie is het in behandeling nemen van door patiënten jegens aangesloten tandartsen geuite klachten en ofwel door bemiddeling tot een oplossing voor het probleem komen ofwel tot een schriftelijke uitspraak komen. Zo nodig doet de Klachtencommissie aanbevelingen aan het bestuur van de ANT, met als doel om de kwaliteit van de dienstverlening van de beroepsgroep te verbeteren.
Indien de Klachtencommissie kennis neemt van ernstige en/of structurele problemen dan is zij bevoegd om de Inspectie voor de Gezondheidszorg hiervan in kennis te stellen.
Met toestemming van de klager wint de Klachtencommissie alle informatie in die zij nodig acht voor de vorming van een oordeel. De Klachtencommissie kan externe deskundigen raadplegen en getuigen horen. Het spreekt voor zich dat de leden van de Klachtencommissie, het bureau en de eventueel bij de procedure betrokken deskundigen tot geheimhouding verplicht zijn.

Doelstelling, uitgangspunten en werkwijze van de klachtencommissie zijn vastgelegd in het Reglement Klachtencommissie Tandheelkunde.

BEMIDDELING

Omdat het altijd de voorkeur heeft om een probleem buiten een formele klachtenprocedure op te lossen, zal waar mogelijk de Klachtencommissie eerst proberen om te bemiddelen tussen u en uw tandarts. Onder leiding van een deskundig bemiddelaar, aan te wijzen door de Klachtencommissie, zal gezocht worden naar een oplossing die voor zowel u als uw tandarts aanvaardbaar is. Onze bemiddelaars hebben ruime ervaring in het begeleiden van gesprekken tussen partijen met een verschillend belang én hebben kennis van het vakgebied tandheelkunde.

FORMELE KLACHTENPROCEDURE

De ANT klachtenprocedure is in principe een schriftelijke procedure. Hoor en wederhoor, een belangrijk beginsel in juridische procedures, vindt schriftelijk plaats. Alleen in die gevallen waarin de commissie dit noodzakelijk acht, zullen beide partijen mondeling worden gehoord.

De Klachtencommissie bekijkt eerst of uw klacht ontvankelijk is, d.w.z. of zij uw klacht in behandeling mag en kan nemen. Als uw klacht ontvankelijk is, wordt u geïnformeerd over de samenstelling van de Klachtencommissie en de verdere gang van de procedure.
Aan u zal gevraagd worden om uw klacht schriftelijk toe te lichten en waar mogelijk te voorzien van ondersteunende documentatie. Uw tandarts zal vervolgens verzocht worden om, eveneens schriftelijk, zijn visie te geven.

De Klachtencommissie zal zich vervolgens in een besloten zitting buigen over uw klacht. Na zorgvuldige afweging van alle haar ter beschikking staande informatie zal de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaard worden. De Klachtencommissie kan daarnaast ook aanbevelingen aan de tandarts doen om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk geeft de Klachtencommissie voorstellen ten behoeve van een definitieve afwikkeling van het geschil.

Beide partijen zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak van de Klachtencommissie. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.
Indien de klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard dient de tandarts binnen 4 weken te berichten welk gevolg hij zal geven aan de uitspraak.Van belang is echter dat de uitspraak juridisch de vorm heeft van een niet-bindend advies. Dit wil zeggen dat het oordeel van de Klachtencommissie geen juridisch afdwingbaar gevolg heeft. Meestal conformeren tandartsen zich echter aan de uitspraak en de gegeven adviezen.

Belangrijk!
Het indienen van een klacht betekent niet dat openstaande nota’s van uw tandarts automatisch worden opgeschort. U kunt uw tandarts verzoeken om de invordering op te schorten totdat uitspraak is gedaan, maar uw tandarts is hiertoe niet verplicht.

CONTACT KLACHTENCOMMISSIE TANDHEELKUNDE

Klachtencommissie Tandheelkunde
Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
Margriettoren, 9e etage
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam Zuidoost
Tel. 020 – 2374 750
E-mail kc@ant-online.nl

Klik hier voor het klachtformulier (word)

Zorgbelang Nederland
Voor informatie over het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland.
Telefoon: 0900 – 243 70 70 (€ 0,10 per minuut, bereikbaar tijdens kantooruren)
E:info@zorgbelang-nederland.nl
W: www.zorgbelang-nederland.nl