Klachten

 

PATIËNTENRECHTEN

Patiëntenrechten zijn de afgelopen jaren in verschillende wetten vastgelegd. De bekendste wetten zijn de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder vindt u de belangrijkste rechten die u als patiënt heeft:

Recht op informatie
Het recht op informatie houdt in dat de zorgverlener (tandarts) u duidelijk, en desgevraagd schriftelijk, dient te informeren over aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatieve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico”s. Hij moet deze informatie op een voor u begrijpelijke manier geven.

Het toestemmingsvereiste 
Op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener (tandarts) beslist u of u toestemming wilt geven voor onderzoek of behandeling. Zonder uw toestemming mag een zorgverlener niet tot behandeling overgaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie. De behandelaar mag soms wel uitgaan van stilzwijgende toestemming.

Het recht op geheimhouding
De zorgverlener (tandarts) is verplicht te zwijgen over alles wat u hem vertelt. De resultaten van onderzoeken en keuringen mag hij in principe alleen met uw toestemming aan derden meedelen.

Het recht op privacy
U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Een zorgverlener (tandarts) mag dan ook niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is. Het recht op privacy houdt ook in dat zonder uw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn.

Het recht op inzage van uw dossier
De zorgverlener (tandarts) is verplicht een dossier van u als patiënt bij te houden. U heeft het recht om dit dossier in te zien en u kunt, tegen een redelijke vergoeding, een kopie van uw dossier ontvangen. U kunt gegevens in uw dossier laten aanvullen. U kunt (delen van) uw dossier ook laten vernietigen, tenzij het bewaren ervan heel belangrijk is voor derden.

Het klachtrecht
Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent, heeft u verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Allereerst dient u natuurlijk uw klacht te bespreken met de betrokken zorgverlener (tandarts). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie waar de zorgverlener (tandarts) bij is aangesloten of bij een rechterlijke instantie (Medisch Tuchtcollege, de burgerrechter of strafrechter).

Patiëntenplichten
Naast de rechten die u als patiënt heeft, heeft u ook een aantal plichten. U dient de zorgverlener (tandarts) duidelijk en volledig te informeren zodat hij een verantwoorde behandeling kan geven.
Tevens dient u zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener (tandarts) u geeft. En, voor zover van toepassing, dient u er voor te zorgen dat de zorgverlener (tandarts) tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen.

KLACHT OVER UW TANDARTS?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Gesprek
Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

Onafhankelijke klachtencommissie

Wij hebben de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg, hieronder nadere informatie omtrent het indienen van een klacht:

Informatieflyer Klachtenportaal Zorg